Facebook Do?um Günü Otomatik Cevaplar?

Do?um Gününüzde At?lan Mesajlara Otomatik Cevap Verin

Facebook’ta geni? çevresi olan ki?lerin çok i?ine yarayacak olan bu uygulama çok pratik. Art?k elleriniz duvar?n?zda payla??lan do?um günü mesajlar?na cevap verirken a?r?mayacak. Vaktinizin ço?unu duvar yaz?lar?na cevap vermek ya da onlar? be?enmek için harcamayacaks?n?z. Bütün bu sayd?klar?m Facebook’un Say ThankYou adl? yeni uygulamas?yla mümkün.

Do?um gününüzde bir çok arkada??n?z sizi hat?rl?yorsa ve siz de tek tek cevaplamak istemiyor iseniz Facebook’un bu uygulamas? size çok yard?mc? olacak. Say ThankYou adl? uygulama gelen do?um günü mesajlar?n? sizin yerinize otomatik olarak cevapl?yor.  Siz hiç u?ra?m?yorsunuz. Gelen mesaj? an?nda cevapl?yor. Hiç bir yaz?lan do?um günü tebrik mesaj? cevaps?z kalm?yor. Kesinlikle güvenebilirsiniz. Do?um günü tebrik mesaj?na cevap vermedi?iniz için art?k arkada?lar?n?z size k?r?lmayacak.

Say ThankYou isimli uygulama gelen mesajlara bir bak?yor ve kim tebrik mesaj? gönderdiyse onun duvar?na bir te?ekkür yaz?s? yaz?yor.

Uygulamay? kullanmak istiorsan?z e?er öncelikle do?um günü tarihinizi onaylaman?z gerekiyor. Bunun ard?ndan arkada?lar?n?za hangi cümlelerle te?ekkür etmek istedi?inizi belirliyorsunuz.  Bundan sonra uygulama bütün arkada?lar?n?za yaz?lan tebrikleri size gösteriyor. Uygulaman?n di?er bir özelli?i ise cevap yazmak yerine sizegelen tebri?i be?enebiliyorsunuz. Belki samimi bir arkada??n?z de?il. Bu nedenle sadece be?enmek istiyorsunuz. Ugulamaya komut vermeniz bunun için yeterli. Gerisine kar??may?n. Facebook’un yeni uygulamas? olan Say ThankYou sizin için her ?eyi halletsin.